NOVINKYENERGETICKÉ ÚSPORY

Specifický cíl: 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov. Cílem dotace je podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Čtěte více

PROGRAM NA PODPORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 2018

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Čtěte více

ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi).

Čtěte více

ENERGETICKÉ ÚSPORY

Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Dotace na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov.

Čtěte více

PROGRAM NA PODPORU FINANCOVÁNÍ AKCÍ S PODPOROU EU

Předmětem programu je podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na spolufinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací v rámci operačních programů Evropské unie a programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem a Českou republikou a Slovenskou republikou.

Čtěte více

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Cílem výzvy je podpora dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR.

Čtěte více

PODPORA TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 2018-2019

Program je vyhlašován za účelem zajištění celoročního provozu sportovních klubů, či významných akcí, zvyšování jejich úrovně a kvality, dále na udržování a rozšiřování sportovní infrastruktury, na popularizaci sportu mezi občany vč. podpory divácky atraktivních sportovních akcí města Ostravy.

Čtěte více

PROGRAM PODPORA TECHNICKÝCH AKTIVIT V MS KRAJI 2018

Cílem dotačního programu je podpora technických atraktivit v jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času. Dílčími cíli jsou podpora technických atraktivit zařazených do projektu TECHNOTRASA  a podpora technických atraktivit splňujících podmínky zařazení do TECHNOTRASY za účelem zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům.

Čtěte více

PROGRAM PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V MS KRAJI 2018

"Podpora agroturistiky" Cílem je podpořit projekty investiční, neinvestiční a kombinované, zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v oblasti agroturistiky. "Podpora vodácké turistiky" Cílem je podpořit neinvestiční projekty, které pomohou zajistit hladký průběh vodáckých sjezdů a dobudovat drobnou infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti vodácké turistiky. "Podpora lázeňství" Cílem je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru, které pomohou zvýšit návštěvnost.

Čtěte více

ÚSPORY ENERGIÍ VÝZVA III

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie, snižování energetické náročnosti

Čtěte více

TECHNOLOGIE – VII. VÝZVA

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

Čtěte více

ITI ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Výstavba nových školicích center, rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd., pořízení vzdělávacích programů

Čtěte více

TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY- VI. VÝZVA

Podporované aktivity: Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Čtěte více

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA MS KRAJE 2018

Podporované aktivity: Stavební obnova a výstavba vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti, dále rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací, včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství a jejich opravy.

Čtěte více

CYKLOSTEZKY 2018

Podporované aktivity: výstavba cyklistické stezky, oprava cyklistické stezky a zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Čtěte více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Podporované aktivity: vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren.

Čtěte více