NOVINKYÚSPORY ENERGIÍ VÝZVA III

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie, snižování energetické náročnosti

Čtěte více

TECHNOLOGIE – VII. VÝZVA

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

Čtěte více

ITI ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Výstavba nových školicích center, rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd., pořízení vzdělávacích programů

Čtěte více

TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY- VI. VÝZVA

Podporované aktivity: Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Čtěte více

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA MS KRAJE 2018

Podporované aktivity: Stavební obnova a výstavba vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti, dále rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací, včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství a jejich opravy.

Čtěte více

CYKLOSTEZKY 2018

Podporované aktivity: výstavba cyklistické stezky, oprava cyklistické stezky a zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Čtěte více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Podporované aktivity: vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren.

Čtěte více