MEDIACEMediace je forma mimosoudního řešení sporu za účasti třetí nezávislé osoby – mediátora. Mediátor podporuje komunikaci mezi osobami zapojenými do konfliktu tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu. Cílem mediace je uzavření písemné mediační dohody mezi stranami konfliktu, která upravuje sporná práva a povinnosti stran. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu, nikoliv mediátor.


Rozhodli jste se vyřešit svůj spor mimosoudně?

Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy a pomůžeme Vám vyřešit Váš spor pod dohledem mediátora.


Hlavní výhody mediace

Na rozdíl od soudního či rozhodčího řízení si strany zachovávají kontrolu nad řešením jejich konfliktu a nad dosažením výsledku. Výsledná dohoda je projevem jejich společné vůle. To vše v soukromí a za přísné mlčenlivosti mediátora.

Mediace je koncipována jako způsob alternativního řešení sporů, promlčecí a prekluzivní lhůty se po dobu mediace staví, tedy neplynou. To prakticky znamená, že po ukončení mediace tyto lhůty pokračují tam, kde byly zahájením mediace přerušeny.

Oproti soudnímu či rozhodčímu řízení je mediace časově rychlejší a také ekonomičtější.

Mediaci je možné kdykoli ukončit (bez dosažení mediační dohody) a obrátit se na soud, aniž by pokus o mimosoudní řešení ovlivnil jejich práva.


Kdy je mediace vhodná?

Mediace je vhodná pro řešení jakéhokoli sporu mezi lidmi. Podmínkou pro vyřešení konfliktu je ochota stran spor vyřešit.

  • Rodinné spory (např. vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, dohody o péči o děti po dobu rozvodu a po rozvodu, dohody o výživném, dědické spory, aj.)
  • Občanskoprávní spory (např. sousedské spory, spory mezi nájemníky, spoluvlastnické spory, náhrady škody aj.)
  • Obchodní spory (spory mezi majiteli firem, náhrady škody aj.)
  • Pracovní spory (např. mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými, spory o neplatné rozvázání pracovního poměru, správní spory, aj.).

Dále je mediace vhodná v případech, kdy se Vám nechce trávit dlouhé měsíce před soudy, máte zájem na trvalém a perspektivním řešení, preferujete lidský a neformální přístup, stojíte o zachování dobrých vztahů a nechcete utrácet za vysoké náklady spojené se soudním řízením.Role mediátora

Mediátor při mediaci nehodnotí, nesoudí, mediátor poslouchá. Mediátor pravdu nehledá a neposuzuje, nezkoumá tzv. objektivní příčiny, objektivní a spravedlivé možnosti. Mediátor nedává žádné ze stran za pravdu, cílem je vzájemně pochopit pohled na věc, na danou situaci. Mediátor za strany konflikt nevyřeší, nenavrhuje řešení. Řešení celé situace vychází z potřeb zainteresovaných stran.


Jak mediace probíhá?

Mediačního setkání se účastní jednotlivé strany konfliktu, které chtějí najít společné řešení, ale zatím se jim to nedaří, a mediátor. V některých případech může být mediátorů více.

Na úvod jsou strany seznámeny s celým procesem mediace, s rolí mediátora, délkou mediace, pravidly mediace a také s cenou mediace. Závěrem je podepsána smlouva o mediaci. Mediace je po celou dobu dobrovolná, můžete ji tedy kdykoli ukončit. Dále je také neveřejná, celý proces mediace probíhá v diskrétnosti se závazkem mlčenlivosti mediátora.

Po ujasnění všech počátečních informací, nastává samotná mediace. Mediátor se nejprve ptá každé ze zúčastněných stran zvlášť, jak celou situaci vidí a vnímá. Následně se mediátor doptává na další informace, které se vážou k danému konfliktu (s konkrétní situací klientů se setkává poprvé, je proto velmi důležité, aby vše pochopil správně, aby klientovi dobře porozuměl). Druhý klient zatím mlčí, pokud ho něco napadne, zapíše si své poznámky na připravený papír. Jakmile domluví první klient, dostává prostor druhý klient. Popisuje, jak celou situaci vnímá a chápe on. I zde se mediátor doptává. První klient si zapisuje poznámky, pokud ho napadne něco, co by doplnil, na co by reagoval.

Jakmile strany nemají k celé situaci nic nového, nic co by doplnili a vše už bylo řečeno, mediátor definuje témata k řešení. Tato témata si ověří u klientů. Může se stát, že klienti chtějí řešit přesně tato témata anebo taky ne. Mediace je pouze o potřebách stran, to ony ví nejlépe, co přesně chtějí řešit.

Následně se řeší konkrétní témata. Klienti si určí, které se bude řešit jako první a které poslední. Dále mediátor zjišťuje, co všechno do konkrétních témat spadá a co je nutné zde vyřešit.

V této fázi se začnou hledat možnosti řešení k vybranému tématu a kritéria, podle kterých se budou posuzovat. Klienti zde spolupracují a komunikují spolu.

Podle zvolených kritérií si následně klienti vyberou nejlepší řešení. Řešení je reálné a respektuje potřeby klientů.

Celý proces se opakuje ke všem jednotlivým tématům.

Mediace končí ve většině případů dohodou (mediační dohodou), v některých případech strany řešení svého konfliktu nenaleznou.


Rozhodli jste se vyřešit svůj spor mimosoudně?

Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy a pomůžeme Vám vyřešit Váš spor pod dohledem mediátora.