Integrovaný regionální operační program ITI

Termín vyhlášení: Plán červen 2018
Termín ukončení:

Podporované aktivity:

 • PAMÁTKY

Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění:

 • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
 • památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
 • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
 • památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části.

 • MUZEA
 • KNIHOVNY

Podporováno je zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

Podmínky dotace:

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo 85 % způsobilých nákladů, na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15% z celkových uznatelných nákladů.

Oprávněný žadatel:

 • PAMÁTKY

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci kulturního dědictví (památek) nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

 • MUZEA

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou muzea a zřizovatelé muzeí.

 • KNIHOVNY

Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb,nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.

Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny.

Výše způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: Nebyla stanovena
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: dle aktivit

Výše dotace:

 • Míra dotace: podle žadatele a výše úspory 85 – 100%

Povinné přílohy:

 • Plná moc
 • Zadávací a výběrová řízení
 • Studie proveditelnosti
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Vyjádření Řídicího výboru ITI o souladu projektového záměru s integrovanou strategií
 • Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele (PAMÁTKY, MUZEA)
 • Výpis z rejstříku trestů (PAMÁTKY)
 • Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (PAMÁTKY)
 • Čestné prohlášení o skutečném majiteli (PAMÁTKY)
 • Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení (MUZEA, KNIHOVNY)
ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ