Integrovaný regionální operační program ITI

Termín vyhlášení: 30. 5. 2018
Termín ukončení: 29. 6. 2018

Alokace:

 • cca 176 000 000 Kč

Podporované aktivity:

Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi).

Podporované aktivity:

 • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávajících infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
 • nákup pozemků a staveb,
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi). V rámci ITI ostravské aglomerace není možné realizovat projekt pouze na budování bezbariérovosti. Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Náklady na bezbariérovost nesmí přesáhnout 50 % CZV projektu. Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání nebo Místním akčním plánem vzdělávání.

Podmínky dotace:

Cílová skupina:

 • žáci (studenti)
 • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 • osoby sociálně vyloučené
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • pedagogičtí pracovníci
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • dospělí v dalším vzdělávání

Oprávněný žadatel:

 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • školy a školská zařízení v oblasti základního a středního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy

Výše způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena

Výše dotace:

 • Míra dotace: 85 – 100% v závislosti na žadateli
ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ