Integrovaný regionální operační program CLLD (MAS)

Termín vyhlášení: Upřesněno konkrétními MAS
Termín ukončení: Aktuální pro MAS Opavsko, Lašsko, Poodří

Podporované aktivity:

 • Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.
 • Ve výzvě je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.

1) Vznik nového sociálního podniku (žadatel musí předložit zakládací listinu společnosti se zapracovanými principy sociálního podnikání nejpozději v Závěrečné zprávě o realizaci):

 • založení nového podnikatelského subjektu,
 • rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti o podporu není sociálním podnikem

2) Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

 • rozšíření nabízených produktů a služeb,
 • rozšíření prostorové kapacity podniku,
 • zavedení nových technologií výroby,
 • zefektivnění procesů v podniku.

3) Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Podmínky dotace:

Cílové skupiny

 • Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok.
 • Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních dvou letech v součtu délky minimálně 12 měsíců.
 • Osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu, a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení.
 • Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění zařízení.
 • Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o:
 1. osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) – dříve osoby plně invalidní,
 2. osoby invalidní v prvním a druhém stupni – dříve osoby částečně invalidní,
 3. osoby zdravotně znevýhodněné.
 • Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.

Oprávněný žadatel:

 • osoby samostatně výdělečně činné
 • obchodní korporace
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Výše způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: nebyla stanovena
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: do limitu de minimis nebo může být upraveno konkrétní MAS

Výše dotace:

 • Míra dotace: podle žadatele a výše úspory 85 – 100%

Povinné přílohy:

 1. Plná moc
 2. Zadávací a výběrová řízení
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 4. Podnikatelský plán
 5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 9. Položkový rozpočet stavby
 10. Výpis z rejstříku trestů
 11. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny
 12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ