Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Termín vyhlášení: 1. 11. 2017
Termín ukončení: 30. 4. 2018
Alokace: 6 000 000 000 Kč

Podporované aktivity:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Podmínky dotace:

Dotace je proplácena až po realizaci projektu, popř. etapy projektu.

Finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením zprostředkujícího subjektu nesmí být nižší než 5 bodů.

V případě, že výrobna elektřiny z KVET a fotovoltaických systémů je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

Podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí nebo spoluspalování uhlí a biomasy.

V případě aktivity snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů musí při pořízení energeticky úspornějších výrobních strojů a technologických zařízení respektovány níže uvedené podmínky:

 • výrobní kapacita (roční produkce) nového zařízení nesmí překročit výrobní kapacity nahrazovaného zařízení; pokud dojde k překročení výrobní kapacity, tak musí být pro výpočet způsobilých výdajů aplikován článek 38 bod 3 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
 • zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána.

V případě převisu poptávky způsobilých projektů po investičních dotacích nad alokací této výzvy budou prioritně podporovány projekty, které v rámci opatření realizují i podporovanou aktivitu „modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti“.

Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 25 tis. Kč na úsporu 1 GJ. Projektu, který dosáhne hodnoty IRR vyšší než 15 % (bez dotace), nebude dotace poskytnuta.

Oprávněný žadatel:

 • malé, střední podniky a velké podniky

Minimální výše způsobilých výdajů:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR.
 • maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2% celkových způsobilých výdajů.

Výše dotace:

Míra podpory u projektu:

 • malý podnik: až do výše 50 % ZV
 • střední podnik: až do výše 40 % ZV
 • velký podnik: až do výše 30 % ZV

Míra podpory na náklady na energetický posudek a PD:

 • malý podnik: až do výše 50 % ZV
 • střední podnik: až do výše 40 % ZV
 • velký podnik: až do výše 30 % ZV

Povinné přílohy:

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období
 • Formulář finančního a nefinančního zdraví
 • Energetický posudek, podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č.309/2016 Sb.
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován (vlastník, nájemce, kupní smlouva budoucí, aj.)
 • Podnikatelský záměr
 • Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru
 • Příloha k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období, pokud zákon tuto povinnost ukládá
 • Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Položkový rozpočet
 • Souhrnný kumulativní rozpočet CZV projektu
 • Doklady dle stavebního zákona
ÚSPORY ENERGIÍ VÝZVA III