Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Termín vyhlášení: 21. 12. 2017
Termín ukončení: 30. 4. 2018
Alokace: 2 000 000 000 Kč

Podporované aktivity:

Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost,
 • energetický posudek.

Podmínky dotace:

Dotace je proplácena až po realizaci projektu, popř. etapy projektu.

Finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením zprostředkujícího subjektu nesmí být nižší než 5 bodů.

V rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu odebrané energie z elektrizační soustavy.

Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než třicet procent množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.

Součástí energetického posudku, který je předmětem žádosti o podporu, bude příloha, která bude obsahovat výsledky měření spotřeby elektrické energie na objektu, a to po dobu minimálně 14 dní s maximálním krokem ukládání 15 min (nebo jednoho roku s maximálním krokem ukládání 60 min). Namísto měření je možné použít údaje od distributora ve stejném minimálním kroku odečtů 15 min se stejnou minimální dobou trvání 14 dní (nebo 60 min po dobu jednoho roku).

V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.

Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ.

Oprávněný žadatel:

 • malé, střední i velké podniky
 • příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední 2 po sobě jdoucí zdaňovací období

Minimální výše způsobilých výdajů:

 • dotace 300 tis. – 100 mil. Kč

Výše dotace:

 • max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV

Povinné přílohy:

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období
 • Formulář finančního a nefinančního zdraví
 • Energetický posudek, podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č.309/2016 Sb.
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován (vlastník, nájemce, kupní smlouva budoucí, aj.)
 • Podnikatelský záměr
 • Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru
 • Příloha k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období, pokud zákon tuto povinnost ukládá
 • Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Položkový rozpočet
 • Souhrnný kumulativní rozpočet CZV projektu
 • Doklady dle stavebního zákona
ÚSPORY ENERGIE – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU – VÝZVA II