Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Termín vyhlášení: 5. 12. 2017
Termín ukončení: 12. 2. 2018 v 10:00 (je možné dřívější ukončení)
Alokace: 50 000 000 Kč

Podporované aktivity:

Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Podmínky dotace:

 • Dotace je proplácena až po realizaci projektu, popř. etapy projektu.
 • Celkové výdaje projektu musí být nižší než 500 000 Kč bez DPH (pokud je žadatel plátcem DPH) nebo 500 000 Kč s DPH (pokud není žadatel plátcem DPH).

Oprávněný žadatel:

 • Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku.

Výše dotace:

 • max. 45 % způsobilých výdajů
 • minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 225 tis. Kč

Povinné přílohy:

 • Podnikatelský záměr
 • Cenové nabídky prokazující cenu obvyklou u každé rozpočtové položky
 • Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru
 • Dokumenty prokazující vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován
 • Rozhodnutí o registraci k daňové povinnosti na příslušném FÚ (nejdéle ke dni podání žádosti o podporu). Nejedná se o dokument Registrace k DPH.
TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY- VI. VÝZVA