Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Termín vyhlášení: 5. 12. 2017
Termín ukončení: 14. 5. 2018 v 10:00 (je možné dřívější ukončení)
Alokace: 1 000 000 000 Kč

Podporované aktivity:

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, data, databáze v rámci předmětného projektu
 • výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase

Podmínky dotace:

Dotace je proplácena až po realizaci projektu, popř. etapy projektu.

Finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením zprostředkujícího subjektu nesmí být nižší než 5 bodů.

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Výrobní technologie – technologie sloužící slouží k přímé produkci výrobku nebo jeho částí nebo polotovaru, který je dále zpracováván. Jedná se o technologii, která využívá hmotné vstupy, které dále modifikuje.

Nevýrobní technologie – technologie, která je podpůrná k výrobní technologii, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu.

 • zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.
 • diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí související s výrobní oblastí.
 • infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat.
 • technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Příjemce je povinen mít nejpozději k podpisu Rozhodnutí uzavřenou Smlouvu s poskytovatelem služby cloud po dobu udržitelnosti projektu. Cloudem se rozumí vzdálené zabezpečené úložiště, které není v místě provozu, přičemž jeho hardwareové vybavení sloužící k provozu je vlastněno jiným subjektem – poskytovatelem – který za úplatu poskytuje službu. Cílem cloudového řešení je nahrazení (i postupné) stávající infrastruktury, zpracování a analýza dat, strojové učení, reporting, tj. provozování systémů potřebných pro řízení společnosti.

Oprávněný žadatel:

 • podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem a splňuje tak definici malého či středního podniku
 • příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední 3 po sobě jdoucí zdaňovací období

Minimální výše způsobilých výdajů:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč

Výše dotace:

 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků

Povinné přílohy:

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období
 • Formulář finančního a nefinančního zdraví
 • Podnikatelský záměr
 • Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru
 • Příloha k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období, pokud zákon tuto povinnost ukládá
 • Indikativní nabídka pořizovaných technologií včetně detailního položkového rozpočtu
 • Inventární karta/y dlouhodobého majetku
TECHNOLOGIE – VII. VÝZVA