Integrovaný regionální operační program

Termín vyhlášení: 14. 06. 2018
Termín ukončení: 18. 09. 2018

Podporované aktivity:

Cílem výzvy je podpora dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR.

Nová výstavba a nákup sociálních bytů bude povolena pouze mimo základní sídelní jednotky uvedené v Seznamu základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo nákupu sociálních bytů v IROP.

Pokud má objekt, nebo vchod bytového domu se samostatným číslem popisným více než 12 bytových jednotek, počet sociálních bytů v objektu nebo vchodu se samostatným číslem popisným nepřekročí součet 12 sociálních bytů a podílu max. 20 % z celkového počtu bytů v objektu nebo vchodu se samostatným číslem popisným nad hranicí 12 bytových jednotek, podíl se vždy zaokrouhluje dolů na celé bytové jednotky.

Podmínky dotace:

Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat po celou dobu realizace a udržitelnosti činnost alespoň v jedné z těchto oblastí:

 • podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,
 • sociální služby či aktivity sociálního začleňování.

Oprávněný žadatel:

 • obce
 • nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené nestátní neziskové organizace)
 • církve;
 • církevní organizace.

Výše způsobilých výdajů:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

– v režimu de minimis: 15 000 000 Kč
– v režimu SOHZ: 300 000 000 Kč

Výše dotace:

 • Míra dotace: podle žadatele a výše úspory 90 – 95 %

Povinné přílohy:

 1. Plná moc
 2. Zadávací a výběrová řízení
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 4. Studie proveditelnosti
 5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 8. Položkový rozpočet stavby
 9. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
 10. Potvrzení o podání žádosti o pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu sociální bydlení
 11. Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu
 12. Potvrzení souladu projektu předkládaného do IROP se Strategickým plánem sociálního začleňování
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ