Integrovaný regionální operační program

Termín vyhlášení: 2. 2. 2018
Termín ukončení: 29. 11. 2019

Alokace:

3 500 000 000 Kč

Podporované aktivity:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Podmínky dotace:

Dotace je proplácena až po realizaci projektu, popř. etapy projektu.

V jedné žádosti o podporu je možné podpořit snížení energetické náročnosti více budov. V jedné žádosti o podporu ale nelze podpořit bytové domy s rozdílnou procentuální výší podpory.

Případné úspory provozních výdajů neovlivní, výši poskytnuté podpory.

Oprávněný žadatel:

 • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících,
 • Společenství vlastníků jednotek,
 • Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

Výše způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč

Výše dotace:

 • Míra dotace: podle žadatele a výše úspory 30 – 100%

Povinné přílohy:

 1. Plná moc
 2. Zadávací a výběrová řízení
 3. Podklady pro hodnocení
 4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 5. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 7. Položkový rozpočet stavby
 8. Energetické hodnocení
 9. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III