Ministerstvo pro místní rozvoj
Termín vyhlášení: Vyhlášeno
Termín ukončení: 12. 1. 2018 do 12 hodin

Podporované aktivity:

 • Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit
 • Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
 • Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Podmínky dotace:

 • Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018.
 • Na dotaci není právní nárok.

Oprávněný žadatel:

Dotační titul č. 1 (projekt realizovaný min. 2 krajích)

 • územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),
 • mikroregiony / dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní hranice,
 • oblastní organizace destinačního managementu,
 • geoparky,
 • NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity CR,
 • podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark.

Dotační titul č. 2

 • podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

Dotační titul č. 3

 • územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou krajských muzeí),
 • provozovatelé turistických informačních center (TIC),
 • geoparky,
 • NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,
 • organizace destinačního managementu,
 • mikroregiony / dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností).

Výše dotace:

 • Minimální výše celkových způsobilých nákladů: 250 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých nákladů: 5 000 000 Kč (dotační tituly č. 2 a 3), respektive 10 mil. Kč (pro dotační titul č. 1)
 • Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce, zbytek tvoří vlastní zdroje žadatele.

Podporované aktivity:

Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit

Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hippo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů. (Poznámka: požadavek na rovnoměrné rozmístění výstupů mezi zapojené kraje.) Předkládány mohou být např. projekty na podporu vybavenosti cyklostezek podél vodních toků (tzv. Greenways), jednotnou vybavenost tratí pro běžeckou turistiku v horských oblastech, projekty zaměřené na jednotný formát informačních panelů, monitoring atd. V rámci podprogramu budou podporovány i aktivity na zajištění provázanosti dálkových tras na již existující lokální trasy (možnost vytváření okružních tras různé délky i alternativních tras pro rozprostření návštěvnosti v území). V rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce1 stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Současně nebude podporována výstavba, respektive modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování.

Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Podporovány budou i podnikatelské aktivity navazující na již vytvořenou veřejnou infrastrukturu. V rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce2 stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Současně nebude podporována výstavba, respektive modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování.

Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu provozované a spravované nepodnikatelskými subjekty, respektive podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury. V rámci této oblasti podpory bude také podporováno i zvýšeni kvality stávající veřejné infrastruktury, případně přizpůsobení stávající veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám. Tato oblast podpory navazuje na oblast podpory rozvoj základní a doprovodné infrastruktury. Reflektuje to skutečnost, že podnikatelské služby tvoří pouze dílčí část nabídky cestovního ruchu, která umožňuje ekonomické využití nepodnikatelské nabídky, respektive nabídky veřejného a neziskového sektoru. V rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce 3 stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Současně nebude podporována výstavba, respektive modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování.

ROZVOJ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU