Moravskoslezský kraj
Termín vyhlášení: 31. 3. 2018
Termín ukončení: 30. 4. 2018

Podporované aktivity:

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce.

Program je zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem – kategorie “H” a studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia. SŠ a VŠ musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje.

Podmínky dotace:

Úvazek v projektu pro žáka/studenta je stanoven v rozmezí min. 40 hod./měs. a max. 80 hod./měs., přičemž celková délka úvazku je min. 160 hod. a max. 480 hod.

Žák/student musí být zaměstnán v souladu se zaměřením na učební obor či studijní program, který studuje. Stáž může být vykonávána v rámci praktického vyučování (SŠ), či odborné praxe (VŠ) určené danou školou.

Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 4. 2018 a musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2019.

V rámci programu může jeden žadatel podat maximálně jednu žádost o poskytnutí dotace na projekt (projekt může zahrnovat stáže pro max. tři žáky/studenty). V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost žadatele.

Oprávněný žadatel:

 • Žadatelem o dotaci může být podnikatelský subjekt naplňující definici malého, středního či velkého podniku se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.
 • Žadatelem o dotaci nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Výše způsobilých výdajů:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 300.000 Kč
 • Mzdové náklady na žáka/studenta – max. sazba 110 Kč/1 hod.
 • Mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora – max. 5.000 Kč/měsíc, ve kterém vykonává odborný dohled nad žákem/studentem.

Výše dotace:

 • 70 % v případě, že žadatelem je malý a střední podnik
 • 50 % v případě, že žadatelem je velký podnik

Povinné přílohy:

 • nákladový rozpočet projektu – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
 • profesní životopis mentora/ů, který bude obsahovat jméno a příjmení a popis odborných znalostí a praxe v příslušném oboru,
 • počet žáků/studentů, kteří budou absolvovat stáž, název školy a ročník, který navštěvují, pracovní náplň žáka/studenta při stáži, kterou budou vykonávat po dobu realizace projektu,
 • smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele – scan ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx,
 • aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.) – ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx,
 • doklad o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 4 písm. e) – ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx,
 • doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených v odst. 4 písm. e)], podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci – ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx.
PROGRAM NA PODPORU STÁŽÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE FIRMÁCH