Moravskoslezský kraj
Termín vyhlášení: 16. 4. 2018
Termín ukončení: 23. 4. 2018

Podporované aktivity:

Cílem dotačního programu je podpora technických atraktivit v jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času. Dílčími cíli jsou podpora technických atraktivit zařazených do projektu TECHNOTRASA  a podpora technických atraktivit splňujících podmínky zařazení do TECHNOTRASY za účelem zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům.

Dotační program je účelově určen na podporu letních akcí pro děti i dospělé s názvem “FAJNE LÉTO” a ostatních zážitkových akcí, konaných kdykoli v období od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018, podporujících produktové aktivity technických atraktivit¹ (dále jen “akce FAJNE LÉTO a další akce”) a rovněž na modernizaci obecné infrastruktury technických atraktivit určené turistům. Důvodem realizace dotačního programu je podpořit rozvoj industriálního cestovního ruchu v kraji.

Podmínky dotace:

Žadatel, který realizuje projekt, je povinen v průběhu realizace projektu:

 • podporovat propagaci aktivit Moravskoslezského kraje formou poskytování informací;
 • spolupracovat s destinačním managementem Moravskoslezského kraje;
 • účastnit se 1× ročně bezplatného školení pořádaného destinačním managementem Moravskoslezského kraje.

Žadatel musí vždy žádat o dotaci na akci FAJNEHO LÉTA nebo akci/akce podporující produkty dané atraktivity (další akce). Modernizace obecné infrastruktury objektu není povinnou součástí projektu.

Oprávněný žadatel:

Příjemcem podpory jsou subjekty provozující technické atraktivity nebo technické památky splňující tyto podmínky:

 • objekt je zařazen do projektu TECHNOTRASA; nebo
 • objekt splňuje tyto podmínky:
  • objekt splňuje definici technické atraktivity nebo technické památky (např. mosty, tunely, vodní i větrné mlýny, těžní věže, železniční viadukty, kanály ad.; velkou předností technických památek je skutečnost, že žijí tím, co lidé vymýšleli, aby bylo dosaženo pokroku, tzn., že dokumentují technologický postup výroby);
  • objekt je zpřístupněn pro veřejnost v pracovní dny a během víkendů;
  • objekt má vlastní webové stránky vč. anglické a polské jazykové mutace a kontaktní telefon;
  • v objektu je zajištěna obsluha návštěvníka – průvodce;
  • objekt má dostatečnou infrastrukturu pro návštěvníky (sociální zázemí, parkoviště);
  • objekt vede alespoň měsíční statistiku návštěvnosti;
  • objekt vlastní certifikát s názvem “Zážitky v regionu” pro rok 2018 vydaný Svazem venkovské turistiky a agroturistiky pod záštitou Klastru cestovního ruchu České republiky.

Výše způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 250.000 Kč

Výše dotace:

 • maximálně 90 % vlastního podílu příjemce

Povinné přílohy:

 • nákladový rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě)
 • aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
 • doklad o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. b) tohoto odstavce],
 • doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. b) tohoto odstavce],
 • kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
 • Další specifické součásti žádosti dle odst. 11 tohoto článku.
 • stručná specifikace cíle projektu (cíl, uvedení lokality, termín realizace projektu, personální zajištění realizace projektu apod.) včetně fotografie objektu,
 • čestné prohlášení potvrzující, že objekt je zpřístupněn pro veřejnost v pracovní dny a během víkendů (uvede otevírací dobu objektu) a že v objektu je zajištěna obsluha návštěvníka, tj. průvodce,
 • uvedení webových stránek a telefonního kontaktu na objekt,
 • fotografie znázorňující, že objekt má dostatečnou infrastrukturu pro návštěvníky (sociální zázemí, parkoviště),
 • statistika návštěvnosti za předchozí 3 roky potvrzující, že objekt vede statistiku návštěvnosti (v případě, že je objekt v provozu méně než 3 roky, doloží statistiku za období provozu),
 • plán marketingové komunikace akce – uvedení způsobu propagace a zajištění informovanosti o akci konající se v objektu včetně uvedení webových stránek, na kterých budou podávány aktuální informace o aktivitách v objektu,
 • návrh programu akce – viz čl. XI odst. 1 podmínek – hodnoticí kritéria,
 • návrh termínu konání akce FAJNE LÉTO nebo další akce / dalších akcí včetně seznamu akcí plánovaných v roce 2018.
PROGRAM PODPORA TECHNICKÝCH AKTIVIT V MS KRAJI 2018