Moravskoslezský kraj
Termín vyhlášení: 16. 4. 2018
Termín ukončení: 23. 4. 2018

Podporované aktivity:

 • Dotační titul č. 1: “Podpora agroturistiky”

Cílem je podpořit projekty investiční, neinvestiční a kombinované, zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v oblasti agroturistiky. Podporovány budou: rekonstrukce, výstavba, orientační systémy, propagační tiskoviny, zřízení půjčovny kol a koní v rámci agrofarem, jízdáren apod.

 • Dotační titul č. 2: “Podpora vodácké turistiky”

Cílem je podpořit neinvestiční projekty, které pomohou zajistit hladký průběh vodáckých sjezdů a dobudovat drobnou infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti vodácké turistiky. Budou podporovány: propagační a informační materiály, služby (záchranářské, zdravotnické, aj.), údržba, aj.

 • Dotační titul č. 3: “Podpora lázeňství”

Cílem je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru, které pomohou zvýšit návštěvnost. Budou podporovány tyto aktivity: propagační tiskoviny, reklama, webové stránky, propagace, informační systémy, konference, apod.

Podmínky dotace:

Dotační titul č. 1 – nejpozději do data předložení závěrečného vyúčtování projektu je povinností příjemce dotace předložit poskytovateli doklad o získání certifikace vystavený Svazem venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.; tato certifikace se bude týkat zařízení nebo programů, v rámci kterých příjemce realizuje aktivity projektu.

Oprávněný žadatel:

 • Dotační titul č. 1: “Podpora agroturistiky”

Právní forma: fyzická osoba – podnikatel, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

 • Dotační titul č. 2: “Podpora vodácké turistiky”

Příjemcem podpory jsou spolky, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví na území MSK po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce pro širokou veřejnost. Právní forma: spolky

 • Dotační titul č. 3: “Podpora lázeňství”

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (IČ: 14450216),

AquaKlim, s.r.o. (IČ: 27849562),

Lázně Darkov, a.s. (IČ: 61974935).

Výše způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50.000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
 • Dotační titul č. 1: 500.000 Kč
 • Dotační titul č. 2: 150.000 Kč
 • Dotační titul č. 3: 300.000 Kč

Výše dotace:

 • maximálně 80 % vlastního podílu příjemce

Povinné přílohy:

 • rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
 • aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
 • doklad o přidělení IČO (v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b))
 • doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b)],
 • kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
 • minimálně 3 fotografie stávajícího stavu (např. nezpevněných ploch, prostoru pro vznikající úvaziště pro koně, nevyhovující sociální zázemí apod.) – platí pro dotační titul č. 1,
 • pro dotační titul č. 1: seznam akcí určených pro širokou veřejnost, které jste realizovali v roce 2017 (neuvádějte běžné vyjížďky jezdeckých klubů apod.); zde je nutné doložit tyto akce kopií plakátu, popř. i fotografií z konání akce apod.
 • pro dotační titul č. 2: seznam vodáckých akcí určených pro širokou veřejnost, které jste realizovali v roce 2017
 • pro dotační titul č. 3: seznam zahraničních prezentací, které jste realizovali v roce 2017
PROGRAM PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V MS KRAJI 2018