Moravskoslezský kraj
Termín vyhlášení: Vyhlášeno
Termín ukončení: 10. 1. 2018

Podporované aktivity:

Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí

 • Jedná se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.

Restaurování kulturních památek

 • Jedná se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně – vzdělávací nebo náboženské účely.

Podmínky dotace:

 • Dotace je vyplácena po realizaci projektu.

Oprávněný žadatel:

 • Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

Výše dotace:

 • u projektů právnických osob maximálně ve výši 50 %,
 • u projektů fyzických osob maximálně ve výši 75 %.

Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50.000,– Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí 500.000,– Kč.

Podporované aktivity:

Poskytování účelově určených neinvestičních dotací slouží především k naplnění těchto priorit:

 • obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti,
 • obnova ojedinělých památek svého druhu nacházejících se na území Moravskoslezského kraje,
 • obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, které mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje,
 • obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely,
 • obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, jejichž vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou,
 • motivace vlastníků kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí k jejich obnově v souladu se zájmy státní památkové péče.
PROGRAM OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK