Moravskoslezský kraj

Termín vyhlášení: 26. 2. 2018
Termín ukončení: 31. 10. 2019

Podporované aktivity:

Předmětem programu je podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na spolufinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací v rámci operačních programů Evropské unie a programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem a Českou republikou a Slovenskou republikou.

Podmínky dotace:

Výše vlastního podílu žadatele nesmí být nižší než 10 % uznatelných investičních nákladů projektu.

Podpořeny budou pouze projekty, u nichž žádost o jejich financování byla v informačním nebo monitorovacím systému příslušného Programu EU, uvedeného výše, registrována nejdříve 1. 1. 2017, v případě projektů v rámci IROP, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.5 nejdříve 1. 1. 2017 a nejpozději 31. 12. 2017.

Oprávněný žadatel:

 • obce do 5.000 obyvatel dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace,
 • dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Členská obec DSO s počtem obyvatel nad 5. tis. nemůže být zapojena do realizace projektu.

Výše způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100.000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1.000.000 Kč

Výše dotace:

 • maximálně 80 % vlastního podílu příjemce

Povinné přílohy:

 1. nákladový rozpočet projektu – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods
 2. oznámení oprávněného orgánu o schválení projektu v Programu EU uvedeném v článku III (informace z Programu EU o schválení projektu formou depeše, rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo smlouvy) – soubor ve formátu .pdf, .jpg, .doc nebo .docx
 3. smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele – scan ve formátu .pdf, .jpg, .png, .doc nebo .docx
 4. prohlášení k podpoře de minimis ve formátu .doc, .docx nebo .pdf v případě, že je projekt v rámci Programu EU realizován v režimu de minimis
 5. prohlášení k podpoře formou blokové výjimky ve formátu .doc, .docx nebo .pdf v případě, že je projekt v rámci Programu EU realizován v režimu blokové výjimky,

Účelové investiční dotace budou příjemcům dotací z Programů EU poskytovány na spolufinancování projektů v rámci:

Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“):

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

 • Specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • Specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu

 • specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • Specifický cíl 2.2 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • Specifický cíl 2.3 – Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 • Specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 •  Specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

 • Specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • Specifický cíl 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT

Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“)

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

 • Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
 • Specifický cíl 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 • Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 • Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů
 • Specifický cíl 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • Specifický cíl 3.3 – Rekultivovat staré skládky
 • Specifický cíl 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
 • Specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 • Specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
 • Specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu
 • Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
 • Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Prioritní osa 5: Energetické úspory

 • Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • Specifický cíl 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen „Interreg ČR-PR“)

 • Mimo projekty realizované v rámci Fondu mikroprojektů

Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (dále jen „Interreg SR-ČR“)

 • Mimo projekty realizované v rámci Fondu mikroprojektů
PROGRAM NA PODPORU FINANCOVÁNÍ AKCÍ S PODPOROU EU