Moravskoslezský kraj

Termín vyhlášení: od 29. 4. 2018 do 10. 5. 2018 pro 1. kolo hodnocení
Termín ukončení: od 1. 7. 2018 do 27. 7. 201 pro 2. kolo hodnocení

Podporované aktivity:

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Podmínky dotace:

Náklady na soutěže v požárním sportu mládeže, dětí a dospělých, setkání zasloužilých hasičů a další činnost se členy seniory; uspořádání akcí, projektů a činností pro děti a mládež; reprezentace kraje (hasičů – fyzických osob) na mezinárodních hasičských soutěžích; oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů; uspořádání výstavy a prezentace současné a historické požární techniky, pořízení praporů, pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost, vzdělávání, mezinárodní spolupráce spolků na základě uzavřených dohod o spolupráci, preventivně výchovné činnosti; pořízení investičního a neinvestičního vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, pořízení investičního a neinvestičního vybavení centrální táborové základny SH ČMS.

Oprávněný žadatel:

pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a to okresní sdružení hasičů a sbory dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele.

Výše způsobilých výdajů:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 10.000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 80.000 Kč

Výše dotace:

  • maximálně 90 % z celkových uznatelných nákladů

Povinné přílohy:

  1. nákladový rozpočet projektu – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods
  2. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu
  3. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele
PROGRAM NA PODPORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 2018