Moravskoslezský kraj

Termín vyhlášení: 18. 6. 2018
Termín ukončení: 22. 6. 2018

Podporované aktivity:

V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority:

 • Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 2018 (Priorita 1).
 • Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích v zahraničí v roce 2018 (Priorita 2).

Podmínky dotace:

Priorita 1: na úhradě uznatelných nákladů projektu se budou podílet také rozpočty obcí a měst, a to minimálně ve výši 20% z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem (např. výpis z usnesení nebo podepsaná smlouva), pokud tento doklad nepředložil již spolu s žádostí o poskytnutí dotace.

Uznatelný náklad musí vzniknout na základě faktury, která musí být v minimální výši 5 000 Kč, a byl uhrazen bankovním převodem (nelze uplatnit hotovostní platby) v období realizace projektu.

Žadatel je oprávněn předložit maximálně dvě žádosti, každou z nich do jiné priority dotačního programu.

Oprávněný žadatel:

V prioritě 1: právnické osoby, které zajišťují v roce 2018 na území MSK pořádání významných sportovních akcí.

V prioritě 2: sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost na území MSK a jejichž mládežnická družstva reprezentují MSK v roce 2018 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích v daném sportu v ČR (soutěže musí být organizovány národním sportovním svazem, který má celorepublikovou působnost a je zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví) nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí).

Výše způsobilých výdajů:

Priorita 1:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 30.000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena

Priorita 2:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 20.000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena

Výše dotace:

 • maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů

Uznatelné náklady:

 1. náklady na materiál do hodnoty 3.000 Kč/ks (např. sportovní materiál, sportovní a tréninkové pomůcky, sportovní vybavení – obuv, dresy, zdravotní a kancelářský materiál, poháry, medaile),
 2. náklady na dopravu fakturačně, prokazatelně spojené s realizací projektu,
 3. služby (např. nájem sportovišť vč. zázemí typu šatny a služby s nájmem spojené, odměny trenérů a rozhodčích (OSVČ), pořadatelská, bezpečnostní a úklidová služba, zdravotní, rehabilitační a regenerační služby, ubytování včetně snídaně – vše fakturačně)

Povinné přílohy:

 1. nákladový rozpočet projektu – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods
 2. aktuální doklad o právní osobnosti a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
 3. doklad o přidělení IČO (v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b),
 4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b),
 5. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
 6. doklad o účasti mládežnického družstva v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích v daném sportu v České republice (doklad národního sportovního svazu, který má celorepublikovou působnost a je zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví) nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí) v roce 2018 (platí pouze pro prioritu 2),
 7. doklad o tom, že se na úhradě uznatelných nákladů projektu budou podílet také rozpočty obcí a měst, a to minimálně ve výši 20% z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem (např. výpis z usnesení nebo podepsaná smlouva), popř. čestné prohlášení, že o takovouto podporu ze strany obce či města požádal nebo zamýšlí požádat (platí pouze pro prioritu 1).
PODPORA VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ V MS KRAJI A SPORTOVNÍ REPREZENTACE