Moravskoslezský kraj
Termín vyhlášení: 16. 4. 2018
Termín ukončení: 23. 4. 2018

Podporované aktivity:

Cílem dotačního programu je podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském kraji (dále jen TIC v MSK) jako hlavní informační místa pro turisty v těchto aktivitách:

 • řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat moderními technologiemi (hlavní cíl dotačního programu),
 • rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola,
 • tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje.

Podmínky dotace:

TIC doloží spolu s žádostí o dotaci také osvědčení o certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2018 nebo kopii žádosti o udělení certifikace jednotné klasifikace TIC ČR pro rok 2018, pokud certifikát pro tento rok nevlastní.

Žadatel je povinen spolupracovat s destinačním managementem Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. v otázkách řešení problematiky regionálního cestovního ruchu tak, aby docházelo k jeho rozvoji v souvislosti s naplňováním akčního plánu krajského destinačního managementu.

Minimálně jeden zaměstnanec TIC je povinen účastnit se 1x ročně školení pořádaného destinačním managementem Moravskoslezského kraje, tj. společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., na základě předchozí výzvy s uvedeným termínem a místem konání tohoto školení.

Oprávněný žadatel:

Příjemcem podpory jsou certifikovaná turistická informační centra (dále jen TIC) na území Moravskoslezského kraje splňující podmínky:

 • poskytování informací o cestovním ruchu je převažující náplní TIC,
 • TIC je připojeno k internetové síti,
 • TIC má nezbytné technické vybavení (telefonní linka, počítač s tiskárnou, kopírka, event. fax), e-mail, webové stránky vlastní nebo implementované do stránek zřizovatele,
 • TIC je otevřeno veřejnosti celoročně, min. 5 dní v týdnu, 8 hodin denně, v sezóně po dobu min. 4 měsíců otevřeno min. 1 den o víkendu v rozsahu min. 6 hodin,
 • TIC shromažďuje informace z oblasti cestovního ruchu, vede databázi, kterou průběžně aktualizuje.
 • zaměstnanec TIC je schopen poskytnout informace alespoň v jednom světovém jazyce. TIC, které má 3 a více pracovníků, musí poskytnout informace minimálně ve 2 různých světových jazycích,
 • TIC vede denní statistiku návštěvnosti (počet návštěvníků),
 • pokud název TIC neobsahuje slovo „turistické“, musí být na viditelném místě uveden nápis „Turistické informační centrum“,
 • je řádně označeno logotypem (zelené „I“) – doloží fotografií vchodu do TIC s označením,
 • jsou-li webové stránky TIC implementovány do stránek zřizovatele, musí být na homepage stránek zřizovatele řádně a zřetelně umístěn logotyp – zelené „I“, který umožňuje prolink na turistické informace daného regionu na stránkách TIC.

Výše způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 30.000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 135.000 Kč

Výše dotace:

 • maximálně 80 % vlastního podílu příjemce

Povinné přílohy:

 • nákladový rozpočet projektu,
 • aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.), MIMO OBCE
 • doklad o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. b) tohoto odstavce), MIMO OBCE
 • doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. b) tohoto odstavce), MIMO OBCE
 • kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
 • Další specifické přílohy:
  • osvědčení o jednotné certifikaci vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR platné pro rok 2018, nebo kopie žádosti o udělení certifikátu CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2018, pokud certifikát na tento rok nevlastní,
  • fotografie vchodu do TIC s označením zeleného „I“,
  • fotografie nápisu „Turistické informační centrum“ umístěného na TIC.
PODPORA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V MS KRAJI 2018