Statutární město Ostrava

Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu

Termín vyhlášení: 9. 4. 2018
Termín ukončení: 20. 4. 2018

Podporované aktivity:

Program je vyhlašován za účelem zajištění celoročního provozu sportovních klubů, či významných akcí, zvyšování jejich úrovně a kvality, dále na udržování a rozšiřování sportovní infrastruktury, na popularizaci sportu mezi občany vč. podpory divácky atraktivních sportovních akcí města Ostravy.

 • Sportovní infrastruktura – výstavba, rekonstrukce, opravy
 • Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů
 • Podpora sportovních akcí významně reprezentující město Ostravu

Podmínky dotace:

Dotace je poskytována v režimu de minimis.

V případě, že poskytnutá dotace přesáhne částku 100.000, – Kč, náklady vzniklé s čerpáním dotace budou minimálně ze 75% hrazeny bezhotovostně.

Do každé oblasti lze podat pouze jednu žádost o podporu, v jedné žádosti nelze žádat o dvě a více oblastí najednou.

Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok.

Oprávněný žadatel:

 • Dotační program je určen pro právnické, příp. fyzické osoby podnikající zajišťující tělovýchovnou a sportovní činnost.
 • Fyzické osoby podnikající, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti se mohou zúčastnit pouze programu č. 3.

Výše způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100.000 KČ
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 12.000.000 Kč

Výše dotace:

 • Není stanovena

Povinné přílohy:

 • čestné prohlášení žadatele k podpoře malého rozsahu (de minimis) – povinné pro všechny žadatele;
 • čestné prohlášení žadatele o reklamě, marketingu a přestupech hráčů – dokládá se v případě, že je žadatelem profesionální sportovní klub a povinné pro téma Podpora sportovních akcí významně reprezentující město Ostravu;
 • doklad o vztahu žadatele k nemovitosti, příp. o jejím vlastnictví – povinné pro téma podpory Sportovní infrastruktura – výstavba, rekonstrukce, opravy;
 • položkový rozpočet v rámci stavebních a souvisejících prací – povinné pro téma podpory Sportovní infrastruktura – výstavba, rekonstrukce, opravy;
 • souhlas třetích osob s realizací předloženého projektu v případě, že investiční záměr žadatele zasahuje do práv třetích osob (např. vlastníka nemovitosti) – povinné pro téma podpory Sportovní infrastruktura – výstavba, rekonstrukce, opravy;
 • účetní závěrka za rok 2017,  – dokládá se v případě, že jsou celkové náklady na realizaci projektu vyšší než 1 mil. Kč. (V případě, že žadatel nepodal v řádném termínu daňové přiznání za rok 2017, může doložit účetní uzávěrku za rok 2016).

Doklady o právní osobnosti žadatele – v rámci této dotační oblasti stačí doklady doložit jedenkrát; dokládají se aktuální prosté kopie originálů.

pro fyzické osoby podnikající:

 • kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu,
 • kopie živnostenského listu (pokud se jedná o činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů)
 • nebo kopie výpisu z veřejného rejstříku (pokud je fyzická osoba podnikající           v takovém rejstříku zapsaná),
 • kopie osvědčení o registraci – DIČ (pokud bylo přiděleno),

pro právnické osoby:

 • kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu,
 • kopie dokladu o přidělení IČO,
 • kopie osvědčení o registraci – DIČ, pokud bylo přiděleno,
 • kopie dokladu právní osobnosti (výpis dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob; zřizovací listina; stanovy v platném znění; statut) s doložkou o registraci příslušným orgánem, kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, příp. písemné zmocnění k zastupování.

Uznatelné náklady:

 • Pronájem sportovišť a nebytových prostor vč. služeb spojených s nájmem (el. energie, voda, plyn, odvoz odpadu): např. hala, tělocvična, posilovna, plavecký bazén, hokejová hala, atletická dráha, kurty, zázemí, apod.
 • Osobní náklady
  • odměny z dohod (OON – DPP, DPČ vč. zákonných odvodů) a služby OSVČ – pořadatelů, rozhodčích, technických a organizačních pracovníků, správců, trenérů (asistentů, kondičních apod.); lékařů, masérů, terapeutů; funkcí spojených s řízením utkání (zapisovatelé, statistici, rozhodčí, komisaři vč. cestovného a stravného dle směrnic daného sportovního svazu apod.);
  • mzdy vč. zákonných odvodů pro technické pracovníky (správci, údržbáři, maséři, terapeuti apod.) do celkové výše 15 % z poskytnuté dotace. V žádosti specifikovat.
 • Doprava ke vztahu k projektu – přeprava materiálu, faktury za dopravu, jízdné, letenky, parkovné, mýtné, PHM pro vozidla a techniku v majetku příjemce dotace (max. do celkové výše 5 % z poskytnuté dotace), vleky (vč. permanentek) apod. V žádosti specifikovat.
 • Ubytování, strava a doplňková výživa – ubytování a společné stravné účastníků na soutěžích a soustředěních; vitamíny, suplementy, apod.
 • Služby – poštovní, pořadatelská, bezpečnostní, lékařská, úklidová, zdravotní, rehabilitační a regenerační; kopírovací, osvětlení, ozvučení, pronájem tribuny, pódia, sportovního povrchu a mantinelů, toalet a časomíry včetně dopravy a instalace apod.; přihlášky do soutěží, startovné, licence; internetové a webové služby, stream zápasů (max. do celkové výše 5 % z poskytnuté dotace); vzdělávání trenérů a lektorů souvisejícím s projektem mimo ubytování dle poplatků sazebníků svazů. V žádosti specifikovat.
 • Materiální vybavení do hodnoty 3.000, – Kč – sportovní materiál sportovců a realizačního týmu, sportovní a tréninkové pomůcky, sportovní vybavení, zdravotní materiál a vybavení, apod. V žádosti specifikovat.
 • Náklady na drobný hmotný majetek – za podmínky, že tento majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000, – Kč do 40.000, – Kč včetně. – posilovací stroje, rehabilitační zařízení, sportovní vybavení a tréninkové pomůcky, sport-testery apod). V žádosti specifikovat.
 • Náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je  v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok  a ocenění je v částce od 7.000, – Kč do 60.000, – Kč včetně – software  sloužící jenom ke sportovnímu a zdravotnímu využití apod.). V žádosti specifikovat.
 • Náklady na pořízení výpočetní techniky (PC, tablet, notebooky, tiskárny) max. do celkové výše 5 % z poskytnuté dotace. V žádosti specifikovat.
 • Kopírování, tisk a potisk reklamních předmětů; věcné ceny do celkové výše 1.000, –  Kč/ks.
 • Sportovní infrastruktura – výstavba, rekonstrukce, opravy, příp. nákup dlouhodobého hmotného majetku nad 40.000, – Kč. apod. V žádosti specifikovat.
 • Opravy a udržování sportovišť a sportovního vybavení vč. nákupu materiálu apod. V žádosti specifikovat.
PODPORA TĚLOVÝCHOVY A SPORTU 2018-2019