Moravskoslezský kraj
Termín vyhlášení: Vyhlášeno
Termín ukončení: 10. 1. 2018

Podporované aktivity:

a) Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti:

 • radnice, školy, mateřské školy,
 • tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení,
 • zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče,
 • obytné budovy,
 • hasičské zbrojnice, požární nádrže,
 • veřejná prostranství,
 • cyklistické, koňské a pěší stezky,
 • veřejné osvětlení,
 • veřejný rozhlas.

b)        Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství např.:

 • všechny konstrukční vrstvy komunikací a krajnic,
 • propustky, mostky,
 • lávky pro chodce nebo cyklisty,
 • příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení,
 • čekárny na zastávkách hromadné dopravy, a to včetně jejich infrastruktury,
 • chodníky, parkoviště.

c) Opravy:

 • vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury venkova:
 • místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství.

Podmínky dotace:

 • Dotace je vyplácena ve dvou částech.

Oprávněný žadatel:

 • obec s počtem obyvatel do 3 000 se sídlem na území MSK kraje

Výše dotace:

Minimální výše dotace:

 • v rámci dotačního titulu 1 a, b – 100 tis. Kč
 • v rámci dotačního titulu 1 c – 50 tis. Kč

Maximální výše dotace:

 • v rámci dotačního titulu 1 a, b – 400 tis. Kč
 • v rámci dotačního titulu 1 c – 250 tis. Kč

Dotace max. 60 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu.

 

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA MS KRAJE 2018