Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Termín vyhlášení: 22. 9. 2017
Termín ukončení: 28. 2. 2018
Alokace: 280 000 000,- Kč

Podporované aktivity:

 • vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Podmínky dotace:

 • Dotace je proplácena až po realizaci projektu, popř. etapy projektu.
 • Finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením zprostředkujícího subjektu nesmí být nižší než 5 bodů.
 • Vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu.
 • Podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW.
 • Podpořeny nebudou projekty rekonstrukce či výstavby zdroje nad 10 MW.

Oprávněný žadatel:

 • Cílovou skupinou jsou malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE.
 • příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední 2 po sobě jdoucí zdaňovací období

Minimální výše způsobilých výdajů:

dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci:

 • v oblasti vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 140 mil. Kč
 • v oblasti KVET z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč
 • v oblasti výtopen z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč
 • v oblasti MVE, limitně do výše 40 mil. Kč

maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč

Výše dotace:

podle typu OZE ve výši 40 – 80% na způsobilé výdaje projektu

Povinné přílohy:

 1. Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období
 2. Formulář finančního a nefinančního zdraví
 3. Energetický posudek, podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č.309/2016 Sb.
 4. Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován (vlastník, nájemce, kupní smlouva budoucí, aj.)
 5. Podnikatelský záměr
 6. Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis
 7. Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru
 8. Příloha k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období, pokud zákon tuto povinnost ukládá
 9. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo dokumentace pro vydání stavebního povolení
 10. Položkový rozpočet
 11. Souhrnný kumulativní rozpočet CZV projektu
 12. Doklady dle stavebního zákona
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE