Moravskoslezský kraj
Termín vyhlášení: 2. 4. 2018
Termín ukončení: 6. 4. 2018

Podporované aktivity:

Cíl programu:

 • podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání,
 • podpořit dialog mezi mladými lidmi a zástupci krajů,
 • rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
 • vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých nestátních neziskových organizací, tak určených pro neorganizované děti a mládež,
 • zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží,
 • rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží,
 • podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,

Priority programu:

 • podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;
 • podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
 • podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;
 • podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Projekt žadatele, jenž má být financován z dotace, musí být zaměřen pouze na jednu z výše uvedených priorit.

Smyslem tohoto dotačního titulu je přispět ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže.

Podmínky dotace:

Podmínkou pro získání dotace je vznik žadatele jako právnické osoby nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci.

Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 3. 2018 projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2018.

Uznatelné náklady:

 • náklady na materiál
 • náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek
 • náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 • náklady na opravy a udržování
 • spotřeba energie
 • náklady na dopravu
 • náklady na služby
 • osobní náklady (max. 20%)
 • na provozní náklady kanceláře NNO (max. 5%)
 • na tábory

Dotace je poskytována v rámci režimu de minimis.

Oprávněný žadatel:

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou NNO, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností a patří k některé z níže uvedených právních forem:

 • spolkům ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
 • ústavům ve smyslu § 402 a násl. občanského zákoníku,
 • obecně prospěšným společnostem ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Výše dotace:

Minimální výše dotace: 30.000 Kč

Maximální výše dotace: 100.000 Kč

Dotace: max. 70%

Povinné přílohy:

 • rozpočet projektu,
 • doklad o právní subjektivitě žadatele (např. stanovy, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku),
 • doklad o přidělení IČO – jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b),
 • doklad o bankovním účtu, na který by měla být dotace převedena,
 • doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu – jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem b).
NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI V MS KRAJI