Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Termín vyhlášení: 31. 1. 2018
Termín ukončení: 4. 4. 2018
Alokace: 75 000 000 Kč

Podporované aktivity:

 • Výstavba nových školicích center
 • Rekonstrukce školicích center
 • Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • Pořízení vzdělávacích programů

Podmínky dotace:

Dotace je proplácena až po realizaci projektu, popř. etapy projektu.

Finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením zprostředkujícího subjektu nesmí být nižší než 5 bodů.

Po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 50 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut).

Nadpoloviční většinu z proškolených osob (tj. 51 a více %) musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví.

Součástí školicího střediska mohou být i prostory, které neslouží výhradně jako školicí místnost, tj. kanceláře pro lektory či vedení školicího střediska, sociální zařízení, prostory pro přípravu drobného občerstvení. Podlahová plocha těchto prostor v m2, tj. servisních prostor, však nesmí přesáhnout 50 % plochy všech školicích místností v m2.

Projekty, jejichž součástí bude smlouva se vzdělávacím zařízením o využití školicího střediska pro účely praxe či školení, budou zvýhodněny v procesu hodnocení projektů.

Výdaje na pořízení nemovitostí nejsou způsobilým výdajem.

Podporovatelné kategorie CZ-NACE:

Sekce C – Zpracovatelský průmysl

 • 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
 • 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
 • 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
 • 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
 • 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
 • 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
 • 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
 • 27 Výroba elektrických zařízení
 • 28 Výroba strojů a zařízení j.n.
 • 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
 • 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
 • 32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

Sekce E – Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

 • 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití

Oprávněný žadatel:

 • malé, střední podniky

Minimální výše způsobilých výdajů:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč

Výše dotace:

 • malý podnik: až do výše 50 % ZV
 • střední podnik: až do výše 50 % ZV

Povinné přílohy:

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období
 • Formulář finančního a nefinančního zdraví
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován (vlastník, nájemce, kupní smlouva budoucí, aj.)
 • Podnikatelský záměr
 • Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru
 • Příloha k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období, pokud zákon tuto povinnost ukládá
 • Položkový rozpočet vypracovaný autorizovaným inženýrem nebo technikem na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS (excel)
 • Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Doklady dle stavebního zákona
 • Vyjádření Řídicího výboru ITI o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií včetně všech příloh
ITI ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA