OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Termín vyhlášení: 1. 3. 2018
Termín ukončení: 31. 1. 2019

Podporované aktivity:

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 • Zateplení obvodového pláště budovy,
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • Realizace stavebních opatření majících vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace fotovoltaického systému.
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Oprávněný žadatel:

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Výše způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100.000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50.000.000 Kč

Výše dotace:

 • Výše podpory je odstupňována 35 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě realizace projektů metodou EPC.
 • V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost) dosahuje max. výše podpory 70 %.

Povinné přílohy:

 1. Doklad osvědčující název, sídlo – předloží pouze subjekty neevidované v informačním systému základních registrů (příspěvkové organizace).
 2. Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele (neplatí pro kraje, obce, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, které mají údaje o statutárním zástupci zveřejněné v základních registrech nebo na webových portálech).
 3. Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP – plná moc pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP. Plná moc bude podepsána elektronickým nebo ručním podpisem, a to jak zmocnitelem, tak zmocněncem. Může být vyhotovena v IS KP14+ pomocí šablony uložené v systému a přiložena jako příloha, nebo přiložena v papírové podobě.
 4. Aktuální prohlášení o plátcovství DPH; v případě, že příjemce je plátcem DPH, ale nebude na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doplní prohlášení o tuto skutečnost (vč. zdůvodnění). V případě, že příjemce bude uplatňovat částečný nárok na odpočet daně dle § 72 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplní prohlášení o tuto skutečnost a uvede roční vypořádací koeficient za poslední rok.
 5. Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně jiný doklad o vlastnictví u akcí, kterých se týká. Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem z internetové aplikace (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/).
 6. Souhlasné stanovisko zřizovatele (kromě MŽP) s realizací projektu v případě, že žadatelem je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.
 7. Zpráva k modulu CBA (Finanční a ekonomická analýza) – u projektů vytvářejících příjem ve smyslu článku 61 obecného nařízení č. 1303/2013, kde bude výpočet podpory stanoven metodou finanční mezery, bude modul CBA doplněn o zprávu s vysvětlením údajů použitých k jeho vyplnění.
 8. Zpracovaná CBA – relevantní u velkých projektů, které zpracovávají navíc specifickou CBA mimo modul CBA v MS2014+. Ostatní projekty (specifikace povinnosti vyplnění CBA více v kapitole D) vyplňují CBA přímo v MS 2014+ jako součást žádosti o podporu.
 9. Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení dle zveřejněného vzoru nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu (originál dokladu), nebo v případě uplatnění podmínek FIDIC P&DB (Žlutá kniha) technická zpráva s technickým popisem a rámcový rozpočet – v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska, pokud je pro daný projekt relevantní. V případě potřeby si může SFŽP od žadatele dodatečně vyžádat další části projektové dokumentace (studie). Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie). Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem.
 10. Kumulativní rozpočet projektu – rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru uveřejněného v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu včetně výdajů na projektovou přípravu a technický dozor. Rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem.
 11. Energetické posouzení (Energetický posudek) zpracované energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů). Energetické posouzení bude zpracováno v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP. Platí pouze pro SC 5.1.
 12. Dokument „Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu“ – dle zveřejněného vzoru (formát .xlsx). Platí pouze pro SC 5.1.
 13. Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011) (předkládá se pouze u realizací zateplení, rekonstrukce zdrojů vytápění, instalace fotovoltaického systému a instalací nuceného větrání s rekuperací, respektive u projektů, kde budova po realizaci projektu musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) – samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posouzení. EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posouzením nebo předkládanou projektovou dokumentací (studií). Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011). Platí pouze pro SC 5.1.
 14. Stanovisko příslušného orgánu památkové péče (u relevantních projektů), že se jedná o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Stanovisko musí obsahovat posouzení navržených opatření projektu z pohledu památkové péče a jednoznačnou definici případných omezení v realizaci opatření (např. zachování špaletových oken, konkrétní požadavky na materiály, nemožnost zateplení vybraných konstrukcí budov apod.). Platí pouze pro SC 5.1.
 15. Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný projekt relevantní. V případě, že není vhodná doba průzkum provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby a předložení odborného posudku bude podmínkou pro vydání RoPD. Platí pouze pro SC 5.1 a).
 16. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Platí pouze pro SC 5.1 a). Neplatí pro památkově chráněné budovy.
 17. Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře dokládají všechny právnické osoby, přičemž část I. požadující uvedení skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyplňují pouze žadatelé o podporu, kteří nejsou právnickou osobou veřejného práva.
ENERGETICKÉ ÚSPORY