OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Specifický cíl: 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Termín vyhlášení: 3. 4. 2017
Termín ukončení: 31. 10. 2019

Podporované aktivity:

Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Oprávněný žadatel:

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce

Výše způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100.000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50.000.000 Kč

Výše dotace:

 • Výše podpory je odstupňována ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách.

Povinné přílohy:

 1. Doklad osvědčující název, sídlo – předloží pouze subjekty neevidované v informačním systému základních registrů (příspěvkové organizace).
 2. Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele (neplatí pro kraje, obce, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, které mají údaje o statutárním zástupci zveřejněné v základních registrech nebo na webových portálech).
 3. Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP – plná moc pro pracovníka pověřeného jednáním se SFŽP. Plná moc bude podepsána elektronickým nebo ručním podpisem, a to jak zmocnitelem, tak zmocněncem. Může být vyhotovena v IS KP14+ pomocí šablony uložené v systému a přiložena jako příloha, nebo přiložena v papírové podobě.
 4. Aktuální prohlášení o plátcovství DPH; v případě, že příjemce je plátcem DPH, ale nebude na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doplní prohlášení o tuto skutečnost (vč. zdůvodnění). V případě, že příjemce bude uplatňovat částečný nárok na odpočet daně dle § 72 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplní prohlášení o tuto skutečnost a uvede roční vypořádací koeficient za poslední rok.
 5. Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně jiný doklad o vlastnictví u akcí, kterých se týká. Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem z internetové aplikace (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/).
 6. Souhlasné stanovisko zřizovatele (kromě MŽP) s realizací projektu v případě, že žadatelem je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.
 7. Zpráva k modulu CBA (Finanční a ekonomická analýza) – u projektů vytvářejících příjem ve smyslu článku 61 obecného nařízení č. 1303/2013, kde bude výpočet podpory stanoven metodou finanční mezery, bude modul CBA doplněn o zprávu s vysvětlením údajů použitých k jeho vyplnění.
 8. Zpracovaná CBA – relevantní u velkých projektů, které zpracovávají navíc specifickou CBA mimo modul CBA v MS2014+. Ostatní projekty (specifikace povinnosti vyplnění CBA více v kapitole D) vyplňují CBA přímo v MS 2014+ jako součást žádosti o podporu.
 9. Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení dle zveřejněného vzoru nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu (originál dokladu), nebo v případě uplatnění podmínek FIDIC P&DB (Žlutá kniha) technická zpráva s technickým popisem a rámcový rozpočet – v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska, pokud je pro daný projekt relevantní. V případě potřeby si může SFŽP od žadatele dodatečně vyžádat další části projektové dokumentace (studie). Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie). Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem.
 10. Kumulativní rozpočet projektu – rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru uveřejněného v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu včetně výdajů na projektovou přípravu a technický dozor. Rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem.
 11. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy v úrovni pasivního standardu. Platí pouze pro SC 5.2.
 12. Protokoly výpočtů k Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle zveřejněného seznamu. Platí pouze pro SC 5.2.
 13. Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře dokládají všechny právnické osoby, přičemž část I. požadující uvedení skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyplňují pouze žadatelé o podporu, kteří nejsou právnickou osobou veřejného práva.
ENERGETICKÉ ÚSPORY