Státní fond dopravní infrastruktury
Termín vyhlášení: Vyhlášeno
Termín ukončení: 15. 1. 2018

Podporované aktivity:

 • výstavba cyklistické stezky
 • oprava cyklistické stezky
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Podmínky dotace:

 • Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok.
 • K datu podání žádosti nesmí být předkládaná projektová dokumentace akce starší čtyř let.

Oprávněný žadatel:

 • obec
 • organizační složka obce
 • příspěvková organizace zřízená obcí
 • svazek obcí
 • kraj

Výše dotace: 85% na způsobilé výdaje projektu

Povinné přílohy:

 • Průvodní list
 • Položkový rozpočet
 • Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení, resp. Dokumentace pro ohlášení stavby, vč. specifikace jednotlivých položek.
 • Pravomocné stavební povolení pro danou akci nebo písemný souhlas speciálního stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo další obdobný doklad
 • Projektová dokumentace akce ověřená zpracovatelem a stavebním úřadem schválená ve stavebním řízení
 • Situace stavby se zákresem bezbariérového užívání stavby bude předložena v měřítku 1:250
 • Prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele
 • Prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele
 • Čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele – živelná událost
 • Audit bezpečnosti stavby v případě akcí, u kterých byl zpracován
 • Krátká videoprezentace záměru akce
 • Písemný popis záměru žadatele
 • Situační mapa v měřítku 1:10 000 s legendou
 • Roční průměrná intenzita automobilové dopravy za 24h dle Celostátního sčítání dopravy z roku 2016
CYKLOSTEZKY 2018